มุมเล็กๆในชีวิต


คิดจะทำดีให้ไรดีๆแก่โลกบ้าง สั่งสมหน่วยจิตไปเรื่อยๆ